فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اشیاء پیدا شده

1 - برداشتن چیزی که پیدا شده، مکروه است.
2 - در صورتی که شخصی چیزی پیدا کند و بردارد وظیفه اوست که اگر:
صاحبش معلوم است، به صاحبش بدهد.
صفحه 343 نیاز به اسکن دارد.

چگونگی اعلان

اگر از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته، هر روزی یک مرتبه و بعد از آن تا یک سال، هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است(1071).

چند مساله:

1 - کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به دستوری که گفته شد، اعلان نکند، گذشته از این که معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند(1072).
2 - اگر کودک نابالغ چیزی پیدا کند، ولی او باید اعلان نماید(1073).
3 - اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6/12 نخود نقره سکه دار برسد، چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد، کسی که آن را پیدا کرده ضامن است(1074).
4 - هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگه دارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگه دارد و اعلان کند(1075).