فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - بر شخصی که کفاره جمع تعلق گرفته، آیا بنده آزاد کردن از او در این زمان ساقط است؟
ج - ساقط است(1069).
س 2 - آیا از گوشت گوسفندی که حاجی به عنوان کفاره می دهد خودش هم می تواند بخورد یا نه؟
ج - نمی تواند بخورد(1070).

اشیاء پیدا شده

1 - برداشتن چیزی که پیدا شده، مکروه است.
2 - در صورتی که شخصی چیزی پیدا کند و بردارد وظیفه اوست که اگر:
صاحبش معلوم است، به صاحبش بدهد.
صفحه 343 نیاز به اسکن دارد.

چگونگی اعلان

اگر از روزی که آن را پیدا کرده تا یک هفته، هر روزی یک مرتبه و بعد از آن تا یک سال، هفته ای یک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلان کند کافی است(1071).