فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اقسام کفاره

1 - مرتبه - کفاراتی که در صورت ناتوانی از اولی نوبت به بعدی می رسد.
2 - مخیره - کفاراتی که مکلف در انتخاب یکی از آنها اختیار دارد.
3 - - مخیره و مرتبه - کفاراتی که هر دو قسم اول در آن وجود دارد.
4 - جمع - گنهکار تمام موارد کفاره را باید انجام دهد(1062).
صفحه 341 نیاز به اسکن دارد.

احکام کفارات

1 - پرداخت کفاره باید به نیت کفاره و با قصد قربت باشد(1063).
2 - روزه ها در تمام کفارات باید پی در پی باشد ولی در صورتی که دو ماه واجب باشد، اگر یک ماه و یک روز (31 روز) پی در پی بگیرد کفایت می کند(1064).
3 - مسکینی که می توان به او کفاره داد، همان فقیری است که مستحق زکات است(1065).
4 - در اطعام مسکین، مخیر است بین سیر کردن یا دادن غذا به او، ولی اگر بخواهد غذا را به خودش تحویل دهد، حداقل باید یک مد باشد و احتیاط مستحب است دو مد بدهد(1066).
5 - دادن پول به عنوان کفاره، کافی نیست، نه در اطعام، نه در لباس دادن، بلکه خود غذا یا لباس باید داده شود، مگر آنکه فقیر، مورد اطمینان باشد و به او پول بدهد و او را وکیل کند که با آن پول برای خودش طعام یا لباس تهیه کند(1067).
6 - در مواردی که به 10 یا 60 مسکین باید طعام داده شود، باید طعام را به همین تعداد فقیر بدهد، پس نمی تواند به 30 نفر هر کدام دو مد بدهد، مگر آنکه کفاره های متعدد باشد. ولی لازم نیست همه را یکجا اطعام کند، مثلاً اگر به 10 فقیر امروز و 20 نفر دیگر دو ماه دیگر و... طعام بدهد، اشکال ندارد(1068).

استفتاء

س 1 - بر شخصی که کفاره جمع تعلق گرفته، آیا بنده آزاد کردن از او در این زمان ساقط است؟
ج - ساقط است(1069).
س 2 - آیا از گوشت گوسفندی که حاجی به عنوان کفاره می دهد خودش هم می تواند بخورد یا نه؟
ج - نمی تواند بخورد(1070).