فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (59) کفارات، اشیاء پیدا شده

کفارات

کفاره، جریمه ای است که برای ارتکاب برخی از گناهان گذاشته شده است و این غیر از حد و دی و قصاص است، چون پرداخت کفاره به دست خود گنهکار انجام می شود و نیازی به حکم حاکم ندارد.

اقسام کفاره

1 - مرتبه - کفاراتی که در صورت ناتوانی از اولی نوبت به بعدی می رسد.
2 - مخیره - کفاراتی که مکلف در انتخاب یکی از آنها اختیار دارد.
3 - - مخیره و مرتبه - کفاراتی که هر دو قسم اول در آن وجود دارد.
4 - جمع - گنهکار تمام موارد کفاره را باید انجام دهد(1062).
صفحه 341 نیاز به اسکن دارد.