فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - کسی که نذر کرده که مبلغی در مورد نظیر اطعام و غیره صرف نماید، ایا می تواند، این مبلغ را به یکی از حسابهای ضروری تر، نظیر جبهه یا جنگ زدگان واریز نماید؟
ج - اگر نذر با صیغه معتبر شرعی بوده، باید بر طبق نذر عمل شود و اگر صیغه نداشته، اختیار به خود شماست(1042).

کفاره تخلف نذر

اگر انسان بدون عذر به نذر خود عمل نکند کفاره واجب می شود؛ یعنی باید:
یک برده آزاد کند.
یا به شصت فقیر طعام دهد.
یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد(1043).

قسم خوردن

1 - اگر کسی به یکی از اسامی خداوند عالم؛ مانند خدا و الله قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند؛ مثلاً سوگند بخورد که روزه بگیرد یا سیگار نکشد، واجب است به آن عمل کند(1044).
2 - اگر عمداً به سوگندی که خورده است عمل نکند، باید کفاره بدهد و کفاره آن یکی از این سه چیز است:
آزاد کردن یک برده.
سیر کردن ده فقیر.
پوشاندن ده فقیر.
و اگر هیچکدام از اینها را نتواند انجام دهد، باید سه روز روزه بگیرد(1045).
3 - کسی که قسم می خورد، اگر حرف او راست باشد، قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام و از گناهان بزرگ است(1046).