فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله

1 - در قرار داد مساقات می توان مدت آن را تا پایان رسیدن میوه ها قرار داد، در صورتی که زمان شروع آن (ابتدای مساقات) مشخص باشد.
2 - قرار داد مساقات به نهالهایی که تازه غرس شده و هنوز زمان میوه دادن آنها نرسیده، اشکال ندارد. به شرط آن که مدت مساقات به قدری باشد که نهال میوه دار شود.
3 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری نیازی ندارد، اگر به کارهای دیگری؛ مانند بیل زدن و کود دادن نیازمند باشد، مساقات صحیح است(1032).

استفتاء

س - آیا مزارعه، مساقات و مضاربه که در زمان رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) معمول بوده محدود به زمان معینی بوده یا اینکه همیشه به قوت خود باقی است؟
ج - مذکورات از معاملات مشروعه هستند و شرعیت آنها اختصاص به زمان خاصی ندارد(1033).

پرسش

1 - در قرار داد مزارعه، بذر، کود، سم و مالیات دولتی بر عهده چه کسی است؟
2 - در مزارعه، کاه و علوفه به دست آمده سهم چه کسی است؟
3 - شخصی آب و زمین را به کشاورز واگذار کرده تا در آن کشت کند و پس از برداشت محصول مبلغ یکصد هزار تومان به صاحب زمین بدهد، این قرار داد چه نام دارد و حکم آن چیست؟
4 - شخصی باغ خود را در اختیار باغبان می گذارد تا کارهای آن را انجام دهد و پس از برداشت محصول، یک تن میوه به او بدهد. نام این قرار داد چیست و چه حکمی دارد؟
5 - مزراعه و مساقات چه تفاوتهایی دارند؟