فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

عاریه

1 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی از او نگیرد، مثلاً کتاب خود را به کسی می دهد تا مطالعه کند و برگرداند(1006).
2 - کسی که چیزی را عاریه گرفته باید بخوبی از آن نگهداری کند.
3 - چنانچه مالی را که عاریه کرده، از بین برود یا معیوب شود:
اگر در نگهداری آن کوتاهی، و یا در استفاده از آن زیاده روی نکرده، ضامن نیست.
اگر در نگهداری آن کوتاهی کرده یا در استفاده از آن زیاده روی کرده باشد، باید خسارت آن را بپردازد(1007).
4 - اگر از پیش شرط کرده باشند که هرگونه خسارت بر آن مال وارد شود، عاریه کننده ضامن است، باید آن خسارت را بپردازد(1008).

پرسش

1 - آخرین شرط از شرایط وکالت را با ذکر مثال توضیح دهید.
2 - در چه اموری وکیل باید مسلمان باشد؟ دو مثال نیز بیاورید:
3 - در صورتی که متهم پرونده ای مسلمان باشد، آیا شاکی می تواند فرد غیر مسلمانی را وکیل خود قرار دهد، چرا؟
4 - فرق سفیه و دیوانه چیست؟
5 - فرق ودیعه و عاریه با قرض چیست؟
6 - اگر امانت تلف شود، آیا امانتدار ضامن است یا نه؟
7 - برای ودیعه و عاریه هر کدام دو مثال بزنید.

درس (56) شرکت، مضاربه