فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - رهن مصطلح کنونی جامعه که در اجاره منزل یا مغازه مرسوم است چه اشکالی دارد؟
2 - فردی به شخصی بدهکار است و از دیگری طلبکار، اگر بدهی خود را به بدهکار حواله کند، آیا بر بدهکار واجب است، بدهی را به محتال بپردازد؟
3 - ضمان را توضیح داده و فرق آن را با حواله بیان فرمایید.
4 - در ضمانت وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی می تواند داشته باشد؟
5 - کفالت با ضمان چه تفاوتی دارد؟
6 - چهار نمونه از اموری که کفالت را بر هم می زند نام ببرید.

درس (55) وکالت، حجر، ودیعه، عاریه

وکالت آن است که انسان کاری را که یم تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد(985).

شرایط وکالت:

اصل وکالت منجز باشد. (بنابر احتیاط واجب).
متعلق وکالت مقدور وکیل باشد.
متعلق وکالت معلوم باشد.
وکیل و موکل، عاقل، بالغ و مختار باشند و قصد وکالت داشته باشند.
موکل ممنوع التصرف در متعلق وکالت نباشد و انجام آن برای خودش جایز باشد(986).