فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چیزهایی که کفالت را بر هم می زند:

کفیل بدهکار را به طلبکار تحویل دهد.
طلب طلبکار داده شود.
طلبکار از طلب خود بگذرد.
بدهکار یا کفیل بمیرد.
طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
صاحب حق به وسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید(984).

پرسش

1 - رهن مصطلح کنونی جامعه که در اجاره منزل یا مغازه مرسوم است چه اشکالی دارد؟
2 - فردی به شخصی بدهکار است و از دیگری طلبکار، اگر بدهی خود را به بدهکار حواله کند، آیا بر بدهکار واجب است، بدهی را به محتال بپردازد؟
3 - ضمان را توضیح داده و فرق آن را با حواله بیان فرمایید.
4 - در ضمانت وام بانکی، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی می تواند داشته باشد؟
5 - کفالت با ضمان چه تفاوتی دارد؟
6 - چهار نمونه از اموری که کفالت را بر هم می زند نام ببرید.

درس (55) وکالت، حجر، ودیعه، عاریه

وکالت آن است که انسان کاری را که یم تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد؛ مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد(985).