فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

کفالت

کفالت آن است که انسان متعهد و ملتزم شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را احضار کند(982).

شرایط کفالت:

کفیل باید بالغ، عاقل و مختار باشد.
کفیل باید توانایی احضار بدهکار را داشته باشد.
صیغه کفالت خوانده شود؛ یعنی به هر لفظی هر چند عربی نباشد، کفیل به طلبکار بگوید: من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی او را تحویل دهم.
طلبکار کفالت را قبول کند(983).

چیزهایی که کفالت را بر هم می زند:

کفیل بدهکار را به طلبکار تحویل دهد.
طلب طلبکار داده شود.
طلبکار از طلب خود بگذرد.
بدهکار یا کفیل بمیرد.
طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
صاحب حق به وسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید(984).