فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - شخصی مبلغ پنجاه هزار تومان به صاحبخانه ای داده که دو اتاق را رهن کند و دیگر اجاره نمی دهد، چه صورت دارد؟
ج - محکوم به رباست و اگر در اتاق تصرف کند، اجرت المثل را ضامن است(972).

حواله

حواله آن است که بدهکار بدهی خود را بر عهده دیگری بگذارد.
1 - موقعی که انسان حواله می دهد، باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از شخصی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به شخصی حواله کند که آنچه را بعداً قرض می دهد، از آن شخصی بگیرد(973).
2 - طلبکار می تواند حواله را نپذیرد، اگر چه فردی که به او حواله شده، فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی نکند(974).
3 - بعد از آن که حواله دست شده، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند، مگر آن که یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، که در این صورت مطابق قراری که گذشته اند می توانند حواله را به هم بزنند(975).

ضمان

ضمان آن است که انسان متعهد شود بدهی کسی را بپردازد(976).