فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - اگر عین مستاجره به سرقت برود آیا مستاجر ضامن است یا نه؟
2 - آیا مستاجر می تواند ملکی را اجاره کرده به شخص دیگری اجاره دهد؟
3 - مواردی که مستاجر می تواند در مقابل تحویل عین مستاجره سرقفلی بگیرد کدام است؟
4 - شخصی 200 مثقال طلا را به طلا فروش به مبلغ هر ماه 15000 تومان اجاره می دهد، آیا این اجاره صحیح است. چرا؟
5 - اگر شخصی اعلام کند هر کس یک میلیون تومان یک ساله به من قرض دهد، در پایان دویست هزار تومان به او اجرت می دهم، این جعاله صحیح است یا نه، چرا؟
6 - شهرداری، ساخت یا بزرگراه را در بین شرکتهای راه سازی به مناقصه می گذارد، آیا این مناقصه کاری، جعاله است. چرا؟

درس (54) رهن، حواله، ضمانت، کفالت

رهن

رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد آن مال طلب خود را به دست آورد(968).
1 - استفاده چیزی که گرو (رهن) می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشتن است. بنابر این گرو گیرنده، بدون اجازه صاحب مال نمی تواند در آن تصرف کند(969).
2 - طلبکار (گرو دهنده) و بدهکار (گرو گیرنده) نمی توانند مالی را که در رهن است، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند؛ مثلاً بفروشند یا ببخشند. ولی اگر یکی از آنان، آن را بفروشد یا ببخشد و بعد دیگری بگوید: راضی هستم، اشکال ندارد(970).
3 - اگر مالی را که بدهکار گرو گذاشته، خانه و اثاثیه منزل هم باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد(971).