فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

جعاله

جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، مال معینی بدهد؛ مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کرد هزار تومان به او می دهم.
جاعل: کسی است که ملتزم می شود در مقابل انجام کاری چیزی بدهد.
عامل: کسی که آن کار را انجام می دهد(952).

فرق بین اجاره و جعاله

1 - اجاره، قرار داد دو طرفه (عقد) است ولی جعاله قرار داد یک طرفه (ایقاع) است.
2 - در اجاره پس از صیغه اجاره (قرار داد بستن)، اجیر مالک اجرت است و مستاجر هم عمل او را مالک است؛ مثلاً اگر مالک وسایل را برای او آماده نکرد، باید مزد او را بپردازد. ولی در جعاله، پس از انجام عمل، یکی صاحب کار و دیگری صاحب اجرت می شود(953).

اقسام جعاله

1 - عام: در جعاله عام، عامل معین نیست؛ مثلاً می گوید: هر کس کتاب مرا پیدا کرد 100 تومان می دهم.
2 - خاص: در جعاله خاص، عامل معین است؛ مثلاً به شخصی می گوید: اگر کتاب مرا پیدا کردی 100 تومان می دهم(954).