فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - فرق خیار غبن با خیار عیب چیست؟
2 - فرق خیار شرط با خیار تخلف شرط چیست؟
3 - برای بیع شرط دو مثال دیگر بیاورید.
4 - فرق اساس شفعه یا بیع چیست؟
5 - آیا در ساختمانهای چند طبقه که هر طبقه را یک نفر مالک است، با فروش یک طبقه از آن برای دیگران حق شفعه وجود دارد، چرا؟
6 - در چه مواردی فروشنده حق فسخ معامله را ندارد ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد؟

درس (53) اجاره، جعاله، سرقفلی، قرض

تعریف اجاره

هر گاه شخصی منفعت چیزی را ملک دیگری کند و در مقابل آن عوض دریافت دارد، به این عمل اجاره می گویند.