فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شفعه (936)

اگر یکی از دو شریک سهم خود را بفروشد، با شرایطی که در کتب مفصل فقهی آمده است برای شریک دیگر این حق وجود دارد که سهم شریک را تملک کند و قیمتی را که مشتری پرداخته است به او بدهد. به این حق شفعه می گویند(937).
صفحه 306 نیاز به اسکن دارد.
1 - حق شفعه تنها در صورت فروش ملک است. بنابر این اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری ببخشد یا مصالحه کند یا مهریه همسرش قرار دهد، حق شفعه برای شریک دیگر وجود ندارد(938).
2 - حق شفعه تنها در ملکی که دو نفر شریک هستند وجود دارد نه بیشتر(939).

پرسش

1 - فرق خیار غبن با خیار عیب چیست؟
2 - فرق خیار شرط با خیار تخلف شرط چیست؟
3 - برای بیع شرط دو مثال دیگر بیاورید.
4 - فرق اساس شفعه یا بیع چیست؟
5 - آیا در ساختمانهای چند طبقه که هر طبقه را یک نفر مالک است، با فروش یک طبقه از آن برای دیگران حق شفعه وجود دارد، چرا؟
6 - در چه مواردی فروشنده حق فسخ معامله را ندارد ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد؟

درس (53) اجاره، جعاله، سرقفلی، قرض