فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (51) خرید و فروش (2)

معامله سلف

معامله سلف در صورتی صحیح است که دارای این شرایط باشد:
خصوصیاتی که به وسیله آن قیمت جنس عوض می شود مشخص نمایند.
قبل از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند خریدار تمام قیمت را به فروشنده بده (یا به مقدار آن از فروشنده طلبکار باشد).
مدت را کاملاً مشخص کنند.
وقتی که برای تحویل جنس قرار می دهند زمانی نباشد که جنس در آن وقت نایاب باشد مثلاً بگوید در اسفند ماه 10 من توت تازه به شما می دهم صحیح نیست، چون در اسفند ماه توت تازه نایاب است.
بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین کنند.
در صورتی که جنس، وزنی یا پیمانه ای است، وزن یا پیمانه آن را مشخص کنند(910).

احکام معامله سلف

1 - شخصی که جنسی را به سلف خریده، قبل از تمام شدن مدت مقرر نمی تواند جنس را به دیگری بفروشد، اما پس از تمام شدن مدت هر چند جنس را تحویل نگرفته باشد، فروش آن اشکال ندارد.
2 - اگر سلف فروش، جنسی غیر از آنچه در قرار داد معین شده، یا جنس پست تر بیاورد، مشتری می تواند آن جنس را قبول نکند ولی اگر به همان راضی شود، اشکال ندارد.
3 - جنسی که به سلف فروخته، اگر در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند معامله را به هم بزند یا صبر کند تا تهیه نماید(911).