فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

در این موارد خرید و فروش مکروه است:

معامله با مردم پست.
خرید و فروش بین اذان صبح و طلوع آفتاب.
برای خریدن کالایی که دیگری می خواهد بخرد وارد معامله او شدن(895).
آداب خرید و فروش

مستحبات

بین مشتری ها در قیمت فرق نگذارد.
در قیمت جنس، سختگیری نکند.
در صورتی که طرف مقابل از معامله پشیمان شد و تقاضای بر هم زدن معامله را کرد، از او بپذیرد و این در اصطلاح اقاله نام دارد(896).

مکروهات

تعریف کردن از کالا.
بدگویی کردن به مشتری.
قسم راست خوردن در معامله (قسم دورغ حرام است).
قبل از همه برای معامله وارد بازار شدن و دیرتر از همه خارج شدن.
وزن کردن یا متر کردن کالا، در مواردی که وزن کردن و متر کردن را خوب نمی دانند.
تقاضای کم کردن قیمت پس از انجام معامله(897).