فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

خرید و فروش مستحب

خرید و فروش برای توسعه در مخارج اهل و عیال و نفع رساندن به مسلمانان مستحب است؛ مثلاً کشاورزی که با کاشتن محصول خرج خود را به دست می آورد، چنانچه در اوقات فراغت به خرید و فروش بپردازد تا از این راه بتواند به مستمندان کمک کند، ثواب دارد(892).

خرید و فروش حرام

1 - خرید و فروش نجاسات - بنابر احتیاط واجب - مگر در مواردی که استثنا شده است.
2 - خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آنها حرام است؛ مانند ابزار قمار.
3 - خرید و فروش چیزی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده باشد.
4 - خرید و فروش کتابهای گمراه کننده.
5 - خرید و فروش با سکه های خارج از اعتبار.
6 - فروش سلاح یا چیز دیگری به دشمنان اسلام که موجب تقویت دشمنان بر ضد مسلمانان باشد(893).
خرید و فروش حرام، موارد دیگری هم دارد که اکنون مورد ابتلا نیست.

استفتا

س - استفاده مرد از طلای زرد حرام است، خرید و فروش انگشتر طلای زرد برای مردان توسط طلافروشیها چه حکمی دارد؟
ج - جایز نیست(894).