فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - معروف و منکر را توضیح داده و برای هر یک چهار مثال بزنید.
2 - آیا نهی از منکر نسبت به گناهی است که انجام شده یا گناهی که در شرف انجام است؟
3 - اگر انسان ببیند کسی با لباس نجس نماز می خواند یا غذای نجس می خورد آیا واجب است به او بگوید، چرا؟
4 - اگر دیدیم که دو نفر شطرنج بازی می کنند، آیا واجب است آنها را از این کار نهی کنیم؟
5 - شخصی نماز غلط می خواند، راهنمایی او واجب است یا نه؟
6 - شخصی نماز غلط می خواند، راهنمایی او واجب است یا نه؟
7 - آیا امر به معروف و نهی از منکر از عبادات است؟ چرا؟
8 - خرید کالا از قاچاق فروش، محتکر و دروغگو چه حکمی دارد؟
9 - تفاوت جهاد و دفاع چیست؟
10 - در چه صورتی مبارزه با سارق و دزد واجب است؟
11 - دلیل واجب بودن خدمت سربازی چیست؟

درس (50) خرید و فروش (1)

یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم...
ای کسانی که ایمان آورده اید در اموال یکدیگر تصرف ناروا نکنید، مگر آن که داد و ستدی از روی رضایت باشد...
(سوره نساء، آیه 29)

اقسام خرید و فروش

1 - واجب
2 - حرام
3 - مستحب
4 - مکروه
5 - مباح