فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س: نظر امام راجع به سربازی کسانی که مشمول قانون نظام وظیفه هستند و در این زمان حساس به سربازی نمی روند چیست؟
ج: باید به سربازی بروند و تخلف از مقررات جایز نیست(888).
س: آیا رفتن به سربازی برای مشمولینی که مشکلاتی دارند، از نظر شرعی لازم است؟
ج: باید به سربازی بروند و یا مطابق مقررات معافی بگیرند و تخلف جایز نیست(889).

اجازه پدر برای رفتن به سربازی

س: پدر من اجازه نمی دهد به خدمت اعزام شوم؛ یعنی به سربازی بروم وظیفه شرعی من چیست؟
ج: اگر مشمول نظام وظیفه هستند باید بروید و رضایت پدر در آن اعتبار ندارد(890).

پرسش

1 - معروف و منکر را توضیح داده و برای هر یک چهار مثال بزنید.
2 - آیا نهی از منکر نسبت به گناهی است که انجام شده یا گناهی که در شرف انجام است؟
3 - اگر انسان ببیند کسی با لباس نجس نماز می خواند یا غذای نجس می خورد آیا واجب است به او بگوید، چرا؟
4 - اگر دیدیم که دو نفر شطرنج بازی می کنند، آیا واجب است آنها را از این کار نهی کنیم؟
5 - شخصی نماز غلط می خواند، راهنمایی او واجب است یا نه؟
6 - شخصی نماز غلط می خواند، راهنمایی او واجب است یا نه؟
7 - آیا امر به معروف و نهی از منکر از عبادات است؟ چرا؟
8 - خرید کالا از قاچاق فروش، محتکر و دروغگو چه حکمی دارد؟
9 - تفاوت جهاد و دفاع چیست؟
10 - در چه صورتی مبارزه با سارق و دزد واجب است؟
11 - دلیل واجب بودن خدمت سربازی چیست؟