فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اقسام دفاع

اقسام دفاع -
1 - دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی
2 - دفاع از جان و حقوق شخصی(883).

دفاع از اسلام و کشورهای اسلامی

اگر دشمن بر کشورهای اسلامی هجوم آورد.
یا نقشه تسلط بر منابع اقتصادی یا نظامی مسلمانان را کشیده باشد.
و یا نقشه تسلط سیاسی بر کشورهای اسلامی را داشته باشد.
بر همه مسلمانان واجب است هر گونه که بتوانند در مقابل هجوم دشمنان بایستند و با نقشه های آنان مخالفت کنند.

دفاع از جان و حقوق شخصی

1 - جان و مال مسلمانان محترم است و چنانچه کسی بر انسان حمله آورد یا به افرادی که وابسته به وی هستند مانند؛ پسر، دختر، پدر، مادر و برادر هجوم آورد، دفاع و جلوگیری از او واجب است، هر چند منجر به قتل مهاجم شود(884).
2 - اگر دزدی برای دزدیدن اموال انسان هجوم آورد، دفاع و جلوگیری از او واجب است(885).
3 - اگر کسی برای دیدن نامحرم به خانه دیگران نگاه کند، جلوگیری او از آن کار واجب است، هر چند با زدن او باشد(886).