فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - تفاوت اعمال عمره تمتع و عمره مفرده چیست؟
2 - مکان اعمال عمره تمتع را به ترتیب بر شمارید.
3 - اقسام استطاعت را نام برده، توضیح دهید.
4 - اعمال حج تمتع را بر شمارید.
5 - کدام یک از محرمات احرام، قبل از احرام نیز حرام است؟
6 - کارهایی که فقط بر مردان محرم است چیست؟

درس (48) و (49) امر به معروف و نهی از منکر، دفاع

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون.
با از شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و به معروف امر کنند و از منکر بازدارند و اینان رستگاراننده.
(سوره آل عمران، آیه 104).

امر به معروف و نهی از منکر

هر انسانی نسبت به کارهای ناپسندی که در جامعه انجام می پذیرد و کارهای نیک و پسندیده ای که ترک می شود، مسوولیت دارد، بنابراین اگر کار واجبی ترک شود، یا حرامی اتفاق بیفتد، سکوت و بی تفاوتی در مقابل آن جایز نیست، و تمام افراد جامعه باید برای بر پایی واجب و جلوگیری از حرام اقدام کنند، که این عمل، امر به معروف و نهی از منکر است.