فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آنچه فقط بر مردان حرام است:

1 - پوشیدن جامه دوخته.
2 - پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد.
3 - پوشاندن سر.
4 - سایه قرار دادن بالای سر(862).

آنچه بر زنان محرم حرام است:

1 - پوشیدن زیور برای زینت.
2 - پوشاندن روی خود با نقاب و روبند(863).

اعمال عمره مفرده

در طول سال کسانی که به مکه مشرف می شوند و حج بر آنها واجب نیست و قصد انجام آن را ندارند یا وقت حج نیست، باید عمره مفرده را انجام دهند که اعمال آن عبارت است از:
1 - احرام
2 - طواف
3 - نماز طواف
4 - سعی
5 - تقصیر یا حلق
6 - طواف نساء
7 - نماز طواف نساء(864).