فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

محرمات احرام

فرد زائر پس از پوشیدن لباس احرام و نیت و گفتن لبیک محرم می باشد و در مدت احرام باید از کارهایی که بر محرم حرام است پرهیز کند. مجموع کارهای حرام بیست و چهار تاست که چهار تای آن فقط بر مردان حرام است و دو تای آن بر بانوان حرام است و بقیه آنها، هم بر مرد محرم حرام است و هم بر زن مرحم.

محرمات مشترک بین زن و مرد:

1 - شکار حیوان صحرایی.
2 - آمیزش یا هر گونه استفاده شهوانی دیگر.
3 - عقد کردن.
4 - استمنا.
5 - استعمال عطریات.
6 - سرمه کشیدن.
7 - نگاه کردن در آینه.
8 - فسوق (دروغ گفتن و فحش دادن و فخر فروشی).
9 - جدال (گفتن لا و الله و بلی و الله.
10 - کشتن جانورانی که در بدن ساکن می شوند.
11 - انگشتر به دست کردن برای زینت.
12 - روغن مالیدن به بدن.
13 - زدودن مو از بدن.
14 - بیرون آوردن خون از بدن.
15 - ناخن گرفتن.
16 - کندن دندان.
17 - کندن درخت یا گیاهی که در محدوده حرم (860) روییده باشد.
18 - سلاح همراه داشتن(861).

آنچه فقط بر مردان حرام است:

1 - پوشیدن جامه دوخته.
2 - پوشیدن چیزی که تمام روی پا را بگیرد.
3 - پوشاندن سر.
4 - سایه قرار دادن بالای سر(862).