فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اعمال حج تمتع و سیر مکانی آن

1 - در مکه محرم می شوند به احرام حج تمتع.
2 - روزه عرفه (9 ذی حجه) به عرفات می روند برای وقوف در عرفات.
3 - شب عید قربان به مشعر الحرام می روند برای وقوف در مشعر.
4 - فردای آن شب (روز عید قربان) به منا می روند برای رمی حمره عقبه و قربانی و حلق یا تقصیر.
بعد از سه عمل روز عید، در منا می مانند برای بیتوته، یا به مکه می روند برای اعمال بعد از منا.
5 - اگر حاجی به مکه رفت، به مسجد الحرام می رود برای طواف حج و نماز آن.
6 - سپس به مسعی می رود برای انجام سعی بین صفا و مروه.
7 - باز به مسجد الحرام بر می گردد برای طواف نساء و نماز آن.
8 - پس از اتمام این اعمال، به منا بر می گردد برای ماندن شبهای 11 و 12 در آنجا و رمی جمرات سه گانه در روزهای 11 و 12 ذی حجه.
9 - بعد از ظهر روز دوازدهم حجاج از منا خارج می شوند و اعمال حج به پایان می رسد. کسانی که تاکنون، اعمال مکه (طواف حج، نماز طواف، سعی و طواف نساء) را انجام نداده اند، پس از برگشت به مکه آن اعمال را انجام می دهند(859).

محرمات احرام

فرد زائر پس از پوشیدن لباس احرام و نیت و گفتن لبیک محرم می باشد و در مدت احرام باید از کارهایی که بر محرم حرام است پرهیز کند. مجموع کارهای حرام بیست و چهار تاست که چهار تای آن فقط بر مردان حرام است و دو تای آن بر بانوان حرام است و بقیه آنها، هم بر مرد محرم حرام است و هم بر زن مرحم.

محرمات مشترک بین زن و مرد:

1 - شکار حیوان صحرایی.
2 - آمیزش یا هر گونه استفاده شهوانی دیگر.
3 - عقد کردن.
4 - استمنا.
5 - استعمال عطریات.
6 - سرمه کشیدن.
7 - نگاه کردن در آینه.
8 - فسوق (دروغ گفتن و فحش دادن و فخر فروشی).
9 - جدال (گفتن لا و الله و بلی و الله.
10 - کشتن جانورانی که در بدن ساکن می شوند.
11 - انگشتر به دست کردن برای زینت.
12 - روغن مالیدن به بدن.
13 - زدودن مو از بدن.
14 - بیرون آوردن خون از بدن.
15 - ناخن گرفتن.
16 - کندن دندان.
17 - کندن درخت یا گیاهی که در محدوده حرم (860) روییده باشد.
18 - سلاح همراه داشتن(861).