فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط وجوب حج

بالغ و عاقل و آزاد باشد.
برای انجام حج مجبور نشود کار واجبی که اهمیتش از حج بیشتر است ترک کند، یا کار حرامی که ترک آن مهمتر از حج است مرتکب شود(855).
مستطیع باشد و استطاعت اقسامی به این شرح دارد:
- مالی (به تفصیل خواهد آمد).
- بدنی (صحت و توانایی).
- طریقی (باز بودن و امنیت راه).
- زمانی (داشتن وقت کافی)(856).
میزان استطاعات مالی
1 - داشتن مخارج رفت و برگشت به حج
2 - داشتن ضروریات زندگی
3 - داشتن شغل یا ملک یا راه کسب دیگری که پس از برگشت مجبور نشود به سختی زندگی کند.

اقسام حج

حج به تناسب موقعیت و محل زندگی مسلمان به سه دسته تقسیم می شود:
1 - قرآن
2 - افراد
3 - تمتع
نوع اول و دوم، مخصوص اهالی مکه و اطراف آن، تا فاصله 16 فرسخ می باشد که احکام و شرایط آن در کتب مفصل فقهی آمده است. ولی حجاج ایرانی و آنان که از بیرون مکه برای انجام حج می روند، باید نوع سوم را انجام دهند و قبل از اعمال حج باید عمره تمتع به جا آورند(857).

اعمال عمره تمتع و سیر مکانی آن

1 - به میقات (مثلاً مسجد شجره یا جحفه) می روند برای احرام.
2 - سپس عازم مسجد الحرام می شوند، برای انجام طواف و نماز طواف.
3 - بعد از آن در مسیر بین صفا و مروه برای انجام سعی.
4 - و آنگاه تقصیر می کنند و اعمال عمره تمتع تمام می شود (تقصیر مکان معینی ندارد)(858).