فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - نصاب معدن و گنج چه مقدار است؟
2 - در گمرک یکی از بنادر مقدار زیادی کالا که از سالها قبل مانده است با کالای دیگران مخلوط شده، تکلیف این کالاها چیست؟
3 - آنچه امروزه در جنگ با دشمنان غنیمت گرفته می شود خمس دارد یا نه؟
4 - آیا سهم سادات را می توان به عمو، عمه، عمه زاده و فرزنده زاده داد؟
5 - کدام دسته از غنایم جنگی جزو انفال است؟
6 - چهار نمونه از معادنی که امروزه استخراج می شود و جزو انفال می باشد نام ببرید.

درس (47) حج

... ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن الغالمین
... و برای خدا، حج آن خانه بر عهده مردم است. هر کس که بتواند به سوی آن راه یابد و هر کس کفر ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان بی نیاز است.
(سوره آل عمران، آیه 97)
حج یکی از وظایف مهم مسلمانان و اعمال حج، از بزرگترین واجبات سیاسی - عبادی اسلام است.
بر کسانی که شرایط وجوب آن را داشته باشند، در عمر یک بار واجب می شود.

شرایط وجوب حج

بالغ و عاقل و آزاد باشد.
برای انجام حج مجبور نشود کار واجبی که اهمیتش از حج بیشتر است ترک کند، یا کار حرامی که ترک آن مهمتر از حج است مرتکب شود(855).
مستطیع باشد و استطاعت اقسامی به این شرح دارد:
- مالی (به تفصیل خواهد آمد).
- بدنی (صحت و توانایی).
- طریقی (باز بودن و امنیت راه).
- زمانی (داشتن وقت کافی)(856).
میزان استطاعات مالی
1 - داشتن مخارج رفت و برگشت به حج
2 - داشتن ضروریات زندگی
3 - داشتن شغل یا ملک یا راه کسب دیگری که پس از برگشت مجبور نشود به سختی زندگی کند.