فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط سیدی که می توان به او خمس داد:

فقیر باشد و یا در سفر مانده باشد، هر چند در شهر خود فقیر نباشد.
شیعه دوازده امامی باشد.
آشکارا معصیت نکند (بنابر احتیاط واجب) و دادن خمس، کمک بر گناه او نباشد.
از افرادی که مخارج آنان بر عهده اوست؛ مانند همسر و فرزند نباشد (بنابر احتیاط واجب)(852).

استفتاء

س - دولت جمهوری اسلامی از حقوقی که به کارمندان خود می دهد مبلغی را به نام مالیات برداشت می نماید و تنها حقوق بگیران هستند که این مالیات را میدهند، آیا پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء کدام وجوهات حساب می شود، خمس یا زکات؟
ج - مالیات، بابت وجوه شرعیه محسوب نیست(853).

انفال

انفال جمع نفل، به معنای زیاده و بخشش است و در اصطلاح فقه اموال عمومی است که در اختیار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و جانشین وی قرار دارد تا در مصالح عمومی جامعه به کار گیرند و در زمان غیبت، این اموال در اختیار حاکم اسلامی خواهد بود.
1 - فی، آنچه بدون لشکر کشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین باشد یا غیر آن.
2 - اراضی موات، که جز با احیا و آباده کردن قابل استفاده نیست.
3 - شهرها و روستاهایی که اهالیش از آنجا کوچ کرده اند. (آثار تابستانی).
4 - سواحل دریاها و رودخانه ها، بلکه هر زمین بی صاحبی.
5 - جنگلها، نیزارها و قلل کوهها.
6 - اموال پادشاهان.
7 - غنایم برجسته و ارزشمند.
8 - غنایم جنگی که بدون اجازه امام (علیه السلام) بدست آمده باشد.
9 - ارث بدون وارث.
10 - معادنی که در زمین شخصی کسی نیست یا کسی آن را احیا نکرده است(854).