فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مصرف خمس

خمس مال را باید دو قسمت کرد، نصف آن را، که سهم امام زمان (علیه السلام) است به مجتهد جامع الشرایطی که از او تقلید می کند، یا نماینده او می پردازد.
و نصف دیگر را باید، یا به مجتهد جامع الشرایط بدهد و یا با اجازه او به سادات دارای شرایط بپردازد(851).

شرایط سیدی که می توان به او خمس داد:

فقیر باشد و یا در سفر مانده باشد، هر چند در شهر خود فقیر نباشد.
شیعه دوازده امامی باشد.
آشکارا معصیت نکند (بنابر احتیاط واجب) و دادن خمس، کمک بر گناه او نباشد.
از افرادی که مخارج آنان بر عهده اوست؛ مانند همسر و فرزند نباشد (بنابر احتیاط واجب)(852).

استفتاء

س - دولت جمهوری اسلامی از حقوقی که به کارمندان خود می دهد مبلغی را به نام مالیات برداشت می نماید و تنها حقوق بگیران هستند که این مالیات را میدهند، آیا پرداخت مالیات از نظر شرعی جزء کدام وجوهات حساب می شود، خمس یا زکات؟
ج - مالیات، بابت وجوه شرعیه محسوب نیست(853).