فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - اگر کسی در گذشته مقلد مرجعی بود که می گفت سرمایه و ابزار خمس ندارد و طبق این فتوای مرجع خود خمس نداد، حالا آن مرجع فوت کرده، مقلد حضر تعالی است، می خواهد بدانید حالا از همان سرمایه و ابزار که باقی است باید خمس بدهد یا نه؟
ج - باید خمس بدهد(848).
س 2 - شخصی مقداری کتاب خریده و هنوز همه کتابها را مطالعه نکرده و به مرور زمان مطالعه می کند، اگر سر سال رسید، خمس به آن تعلق می گیرد؟
ج - اگر تهیه آن جزء احتیاجات او محسوب می شود و مورد حاجت است، خمس ندارد(849).
س 3 - آیا به وجهی که برای زیارت مستحب به حساب مربوط واریز می شود، اگر در سالهای بعد مشرف شود، خمس تعلق می گیرد؟
ج - در فرض مذکور خمس دارد(850).

مصرف خمس

خمس مال را باید دو قسمت کرد، نصف آن را، که سهم امام زمان (علیه السلام) است به مجتهد جامع الشرایطی که از او تقلید می کند، یا نماینده او می پردازد.
و نصف دیگر را باید، یا به مجتهد جامع الشرایط بدهد و یا با اجازه او به سادات دارای شرایط بپردازد(851).

شرایط سیدی که می توان به او خمس داد:

فقیر باشد و یا در سفر مانده باشد، هر چند در شهر خود فقیر نباشد.
شیعه دوازده امامی باشد.
آشکارا معصیت نکند (بنابر احتیاط واجب) و دادن خمس، کمک بر گناه او نباشد.
از افرادی که مخارج آنان بر عهده اوست؛ مانند همسر و فرزند نباشد (بنابر احتیاط واجب)(852).