فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

گنج

گنج، مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند(835).

نصاب گنج

اگر قیمت گنج یافت شده، پس از کسر مخارج به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد خمس دارد(836).

گنج و محل آن

1 - در ملک خودش یافت شود - مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
2 - در جای که ملک کسی نیست؛ مثلاً در بیابان یا کوه یافت شود - مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
3 - در ملک دیگران پیدا کند - متعلق به صاحب ملک است.
4 - در ملکی که از دیگران خریده پیدا شود:
1 - بداند مال صاحبان قبلی آن ملک نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
2 - احتمال دهد، که مال یکی از آنان است، باید به او اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به مالکین قبلی اطلاع دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد(837).