فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نصاب معدن

اگر قیمت آنچه از معدن به دست آمده پس از کسر مخارج به قیمت 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسد، بنابر احتیاط واجب باید یک بر روی پنج آن به عنوان پرداخت شود(834).

پرسش

1 - کدامیک از موارد خمس، اکثر افراد جامعه را شامل می شود؟
2 - کدامیک از این موارد جزو مخارج زندگی به حساب می آید، کتاب، تلفن، اتومبیل، عینک، مغازه؟
3 - حقوق بازنشستگی و عید کارمندان دولت خمس دارد یا نه؟
4 - پولی که برای ازدواج یا خرید منزل پس انداز شده خمس دارد یا نه؟
5 - رابطه خمس و نماز چیست؟
6 - آیا معادن نفت و مس و منگنز که توسط دولت اسلامی ایران استخراج می شود خمس دارد؟

درس (46) خمس (2)