فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - میوه ها و زراعتهایی که سر سال خمسی، وقت چیدن آنها نرسیده است ایا باید خمسشان داده شود؟
ج - باید به همان قیمت سر سال، خمس آن را بدهد(828).
س - زن و شوهری هر دو کار می کنند و در آمد دارند، ایا به پول زن هم خمس تعلق می گیرد؟
ج - در زاید بر آنچه در بین سال خرج زندگی کرده، خمس واجب است(829).

خمس سرمایه

1 - سرمایه کسب و ابزار کار اگر از درآمد کسب و حقوق تهیه شده خمس دارد(830).
2 - اگر زمین موات را برای کشاورزی احیا کند، اصل زمین نیز خمس دارد(831).

استفتاء

س - باغی را احداث کرده هم برای کسب و امرار معاش و هم استفاده شخصی از میوه های آن، ایا اصل درختهای میوه خمس دارد یا نه؟ و آیا جزء راس اکمال است یا نه؟
ج - خمس دارد(832).