فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - فرق فقیر و مسکین چیست؟
2 - چند سهم از زکات، صرف غیر مسلمانان می شود؟
3 - برای مصرف سبیل الله، ده مثال بزنید.
4 - در چه صورتی پدر می تواند به فرزند خودش زکات بدهد؟
5 - زکات فطره یک خانواده پنج نفره چه مقدار است؟
6 - آیا زکات فطره یک شهر را می توان به شهر دیگر برد؟

درس (45) خمس (1)

... و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتمی والمسکین وابن السبیل...
بدانید هر چیزی را که به دست آوردید پنج یک از برای خدا و رسول خدا و خویشان او و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان است.
(سوره انفال، آیه 41)
یکی دیگر از تکالیف اقتصادی مسلمانان، پرداختن خمس است، بدین معنا که در برخی موارد، باید 5/1 مال را برای مصارف مشخصی به حاکم اسلامی بپردازند.

در هفت چیز، خمس واجب است:

آنچه از خرج سال زیاد بیاید (منفعت کسب).
معدن.
گنج.
غنائم جنگی.
جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست آید.
مال حلال مخلوط به حرام.
زمینی که کافر ذمی(818) از مسلمانی بخرد(819).
پرداخت خمس نیز مانند نماز و روزه از واجبات است و تمام افراد بالغ و عاقل که یکی از موارد هفتگانه را داشته باشند باید به آن عمل کنند.