فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام زکات فطره

1 - کسی که مخارج سال خود و اهل و عیالش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و اهل و عیالش را بگذارند فقیر است و دادن زکات فطر بر او واجب نیست(807).
2 - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر، بدون رضایت صاحبخانه وارد می شود در صورتی که نان خور او حساب شود، واجب است و همچنین است فطره کسی که انسان را مجبور کرده اند که خرجی او را بدهد(808).
3 - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می شود، بر صاحبخانه واجب نیست، اگر چه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند(809).
4 - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد واجب نیست فطره خود را بدهد(810).
5 - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد بر خودش واجب نمی شود(811).
6 - کسی که سید نیست نمی تواند به سید فطره بدهد، حتی اگر سیدی نان خور او باشد نمی تواند فطره او را به سید دیگر بدهد(812).
7 - فقیری که فطره به او می دهند لازم نیست عادل باشد ولی احتیاط واجب آن است که به شرابخوار و کسی که آشکارا معصیت کبیره می کند فطره ندهند(813).
8 - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می کند نباید فطره بدهند(814).
9 - احتیاط واجب آن است که به یک فقیر بیش از مخارج سالش و کمتر از یک صاع فطره ندهند(815).
10 - اگر فطره را کنار بگذارد، نمی تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را برای فطره بگذارد(816).
11 - اگر در محل خودش مستحق پیدا شود احتیاط واجب آنست که فطره را به جای دیگر نبرد اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض آن را بدهد(817).

پرسش

1 - فرق فقیر و مسکین چیست؟
2 - چند سهم از زکات، صرف غیر مسلمانان می شود؟
3 - برای مصرف سبیل الله، ده مثال بزنید.
4 - در چه صورتی پدر می تواند به فرزند خودش زکات بدهد؟
5 - زکات فطره یک خانواده پنج نفره چه مقدار است؟
6 - آیا زکات فطره یک شهر را می توان به شهر دیگر برد؟

درس (45) خمس (1)

... و اعلموا انما غنمتم من شی ء فان لله خمسه و للرسول ولذی القربی و الیتمی والمسکین وابن السبیل...
بدانید هر چیزی را که به دست آوردید پنج یک از برای خدا و رسول خدا و خویشان او و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان است.
(سوره انفال، آیه 41)
یکی دیگر از تکالیف اقتصادی مسلمانان، پرداختن خمس است، بدین معنا که در برخی موارد، باید 5/1 مال را برای مصارف مشخصی به حاکم اسلامی بپردازند.