فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شتر

شتر دوازده نصاب دارد بدین شرح:
صفحه 255 نیاز به اسکن دارد.

نصاب طلا و نقره

نصاب طلا 15 مثقال و نصاب نقره 105 مثقال است، و زکات هر دو یک بر روی چهل می باشد(781).

احکام زکات

1 - مخارجی را که برای گندم، جو و انگور کرده است؛ مانند قیمت بذر، مزد کارگر و مزد تراکتور و... می تواند از حاصل کسر کند، ولی مقدار نصاب، قبل از کم کردن این مخارج محاسبه می شود و اگر قبل از کسر مخارج به حد نصاب برسد، پرداخت زکات واجب شده است ولی زکات باقیمانده را می پردازد(782).
2 - زکات دام ها در صورتی واجب می شود که:
یک سال مالک آنها باشد؛ بنابراین اگر مثلاً 100 عدد گاو را خریداری کند و پس از 9 ماه بفروشد؛ زکات واجب نیست(783).
حیوان در تمام سال بیکار باشد، بنابراین گاو یا شتری که در کار مزرعه یا حمل بار از آن استفاده می شود زکات ندارد(784).
حیوان در تمام سال از علف بیابان بچرد، پس اگر در تمام سال یا مقداری از آن، از علف چیده شده یا کاشته شده بخورد، زکات ندارد(785).
3 - زکات طلا و نقره در صورتی واجب است که به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد، بنابراین آنچه امروزه بانوان زیور استفاده می کنند، زکات ندارد اگر چه رواج باشد(786).