فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

گاو

اولین نصاب گاو سی راس است و زکات آن یک گوساله است که یک سال آن تمام شده و وارد سال دوم شده باشد، و نصاب بعدی آن چهل عدد است و زکات آن یک گوساله ماده ای است که وارد سال سوم شده باشد و در بیشتر از چهل باید با عدد سی یا چهل یا در دو حساب کرد ولی به طوری حساب شود که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد(780).

شتر

شتر دوازده نصاب دارد بدین شرح:
صفحه 255 نیاز به اسکن دارد.

نصاب طلا و نقره

نصاب طلا 15 مثقال و نصاب نقره 105 مثقال است، و زکات هر دو یک بر روی چهل می باشد(781).