فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

گوسفند

اولین نصاب گوسفند، چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند می باشد و تعداد گوسفندان، تا به چهل نرسد، زکات ندارد و نصابهای بعدی آن بدین شرح است:
صفحه 254 نیاز به اسکن دارد.
اگر تعداد گوسفندان از یک نصاب بگذرد ولی به نصاب بعدی نرسد، زکات نصاب پایین را باید بپردازد؛ مصلا کسی که 115 گوسفند داشته باشد، زکات آن که گوسفند است(779).

گاو

اولین نصاب گاو سی راس است و زکات آن یک گوساله است که یک سال آن تمام شده و وارد سال دوم شده باشد، و نصاب بعدی آن چهل عدد است و زکات آن یک گوساله ماده ای است که وارد سال سوم شده باشد و در بیشتر از چهل باید با عدد سی یا چهل یا در دو حساب کرد ولی به طوری حساب شود که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می ماند از نه تا بیشتر نباشد(780).

شتر

شتر دوازده نصاب دارد بدین شرح:
صفحه 255 نیاز به اسکن دارد.