فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

نصاب غلات (776)

تمام غلات چهار گانه، یک نصاب دارد که حدود 850 کیلو گرم است، بنابراین اگر محصول به دست آمده از این مقدار کمتر باشد، زکات ندارد(777).

مقدار زکات غلات

چنانچه یکی از این محصول ها به حد نصاب برسد، باید مقداری از آن به عنوان زکات پرداخت شود ولی مقدار زکات غلات بستگی به چگونگی آبیاری آنها دارد، و از این نظر می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
مقدار زکات محصولی که با آب باران و رودخانه آبیاری می شود و یا دیمی باشد یک بر روی ده است.
مقدار زکات محصولی که با دلو و یا موتور پمپ آبیاری می شود یک بر روی بیست است.
محصولی که به هر دو طریق - هم از آب باران یا رودخانه و هم آب دستی آبیاری شده زکات نصف آن یک بر روی ده و نصف دیگر یک بر روی بیست می باشد(778).
نصاب دامها و مقدار زکات آن

گوسفند

اولین نصاب گوسفند، چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند می باشد و تعداد گوسفندان، تا به چهل نرسد، زکات ندارد و نصابهای بعدی آن بدین شرح است:
صفحه 254 نیاز به اسکن دارد.
اگر تعداد گوسفندان از یک نصاب بگذرد ولی به نصاب بعدی نرسد، زکات نصاب پایین را باید بپردازد؛ مصلا کسی که 115 گوسفند داشته باشد، زکات آن که گوسفند است(779).