فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حد نصاب

زکات این اشیاء در صورتی واجب می شود که به مقدار مشخصی برسد، که به آن مقدار حد نصاب می گویند؛ یعنی اگر محصول به دست آمده و یا دست آمده و یا تعداد دام یا طلا و نقره موجود، از حد نصاب کمتر باشد، زکات ندارد.

نصاب غلات (776)

تمام غلات چهار گانه، یک نصاب دارد که حدود 850 کیلو گرم است، بنابراین اگر محصول به دست آمده از این مقدار کمتر باشد، زکات ندارد(777).

مقدار زکات غلات

چنانچه یکی از این محصول ها به حد نصاب برسد، باید مقداری از آن به عنوان زکات پرداخت شود ولی مقدار زکات غلات بستگی به چگونگی آبیاری آنها دارد، و از این نظر می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:
مقدار زکات محصولی که با آب باران و رودخانه آبیاری می شود و یا دیمی باشد یک بر روی ده است.
مقدار زکات محصولی که با دلو و یا موتور پمپ آبیاری می شود یک بر روی بیست است.
محصولی که به هر دو طریق - هم از آب باران یا رودخانه و هم آب دستی آبیاری شده زکات نصف آن یک بر روی ده و نصف دیگر یک بر روی بیست می باشد(778).
نصاب دامها و مقدار زکات آن