فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (42) روزه مسافر، اعتکاف

روزه مسافر

مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر، دو رکعت بخواند، نباید در آن سفر روزه بگیرد ولی باید قضای آن را به جا آورد و مسافری که نمازش را تمام می خواند؛ مثل کسی که شغل او سفر است، باید در سفر روزه بگیرد(758).
صفحه 247 نیاز به اسکن دارد.
مساله: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است(759).

راههای ثابت شدن اول ماه

1 - خود انسان ماه را ببیند.
2 - عده ای که از گفته آنان یقین پیدا می شود بگویند ماه را دیده ایم و همچنین است هر چیزی که بواسطه آن یقین پیدا شود.
3 - دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را دیده ایم.
4 - سی روز از اول شعبان بگذرد، اول رمضان ثابت می شود و سی روز از اول رمضان بگذرد اول شوال ثابت می شود.
5 - حاکم شرع حکم کند که اول ماه است(760).