فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - روزه قضا با کفاره چه تفاوتی دارد؟
2 - در چه صورتی کفاره جمع واجب می شود؟ دو مثال بزنید.
3 - شخصی در انجام قضای روزه رمضان کوتاهی کرده و نزدیک ماه رمضان نیز بیمار شده و نتوانسته آنها را به جا آورد تکلیفش نسبت به قضا و کفاره چیست؟
4 - زنی که در ماه رمضان به واسطه حمل نتوانست روزه بگیرد و تا رمضان سال بعد نیز به واسطه شیر دادن بچه نتوانست قضای آن را به جا آورد، وظیفه اش نسبت به قضا و کفاره روزه آن سال چیست؟
5 - باطل کردن قضای روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟
6 - در چه مواردی قضای روزه فردی بر شخص دیگری واجب می شود؟

درس (42) روزه مسافر، اعتکاف

روزه مسافر

مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر، دو رکعت بخواند، نباید در آن سفر روزه بگیرد ولی باید قضای آن را به جا آورد و مسافری که نمازش را تمام می خواند؛ مثل کسی که شغل او سفر است، باید در سفر روزه بگیرد(758).
صفحه 247 نیاز به اسکن دارد.
مساله: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است(759).