فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

روزه قضای پدر و مادر (756)

پس از مرگ پدر، پسر بزرگ او باید نمازها و روزه های قضا شده او را به جا آورد و احتیاط مستحب است قضای نماز و روزه های مادر را هم به جا آورد(757).

پرسش

1 - روزه قضا با کفاره چه تفاوتی دارد؟
2 - در چه صورتی کفاره جمع واجب می شود؟ دو مثال بزنید.
3 - شخصی در انجام قضای روزه رمضان کوتاهی کرده و نزدیک ماه رمضان نیز بیمار شده و نتوانسته آنها را به جا آورد تکلیفش نسبت به قضا و کفاره چیست؟
4 - زنی که در ماه رمضان به واسطه حمل نتوانست روزه بگیرد و تا رمضان سال بعد نیز به واسطه شیر دادن بچه نتوانست قضای آن را به جا آورد، وظیفه اش نسبت به قضا و کفاره روزه آن سال چیست؟
5 - باطل کردن قضای روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟
6 - در چه مواردی قضای روزه فردی بر شخص دیگری واجب می شود؟

درس (42) روزه مسافر، اعتکاف