فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

در این موارد نه قضا واجب است و نه کفاره:

1 - روزه های ایام کفر برای تازه مسلمان؛ یعنی اگر کافری مسلمان شود قضای روزه های گذشته واجب نیست(754).
2 - کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد و بعد از رمضان هم نمی تواند قضای آن را انجام دهد. ولی اگر روزه گرفتن برایش دشوار است، باید برای هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد(755).

روزه قضای پدر و مادر (756)

پس از مرگ پدر، پسر بزرگ او باید نمازها و روزه های قضا شده او را به جا آورد و احتیاط مستحب است قضای نماز و روزه های مادر را هم به جا آورد(757).

پرسش

1 - روزه قضا با کفاره چه تفاوتی دارد؟
2 - در چه صورتی کفاره جمع واجب می شود؟ دو مثال بزنید.
3 - شخصی در انجام قضای روزه رمضان کوتاهی کرده و نزدیک ماه رمضان نیز بیمار شده و نتوانسته آنها را به جا آورد تکلیفش نسبت به قضا و کفاره چیست؟
4 - زنی که در ماه رمضان به واسطه حمل نتوانست روزه بگیرد و تا رمضان سال بعد نیز به واسطه شیر دادن بچه نتوانست قضای آن را به جا آورد، وظیفه اش نسبت به قضا و کفاره روزه آن سال چیست؟
5 - باطل کردن قضای روزه ماه رمضان چه حکمی دارد؟
6 - در چه مواردی قضای روزه فردی بر شخص دیگری واجب می شود؟