فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - مسواک کردن در حال روزه چه حکمی دارد؟
2 - اگر با لباس غواصی - محفظه ای که بر سر نچسبد - زیر آب برود روزه باطل می شود یا نه؟
3 - آیا نقل مطالب غیر واقع، روزه را باطل می کند؟
4 - شنا کردن در حال روزه چه حکمی دارد؟
5 - اگر شخص روزه دار غسل ارتماسی به جا آورد غسلش باطل است، یا روزه یا هر دو؟
6 - خانمی ده دقیقه قبل از اذان صبح حائض می شود، روزه اش چه حکمی دارد؟ و وظیفه اش نسبت به قضا و کفاره چیست؟
7 - شخصی پس از چند سال متوجه می شود که غسلش باطل بوده روزه هایش چه حکمی دارد؟

درس (41) قضا و کفاره روزه

روزه قضا

اگر کسی روزه را در وقت آن نگیرد، باید روز دیگری، به جای آن روزه بگیرد، پس روزه ای که بعد از وقت آن، بجا آورده می شود، روزه قضا نام دارد.