فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

هیچکدام از مبطلات روزه اگر سهواً انجام شود روزه را باطل نمی کند.

کارهایی که بر روزه دار مکروه است

1 - انجام دادن هر کاری که سبب ضعف شود؛ مانند خون دادن.
2 - بوییدن گیاهان معطر (عطر زدن مکروه نیست).
3 - خیس کردن لباسی که بر تن دارد.
4 - مسواک کردن با چوب تر.
5 - کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید(725).

پرسش

1 - مسواک کردن در حال روزه چه حکمی دارد؟
2 - اگر با لباس غواصی - محفظه ای که بر سر نچسبد - زیر آب برود روزه باطل می شود یا نه؟
3 - آیا نقل مطالب غیر واقع، روزه را باطل می کند؟
4 - شنا کردن در حال روزه چه حکمی دارد؟
5 - اگر شخص روزه دار غسل ارتماسی به جا آورد غسلش باطل است، یا روزه یا هر دو؟
6 - خانمی ده دقیقه قبل از اذان صبح حائض می شود، روزه اش چه حکمی دارد؟ و وظیفه اش نسبت به قضا و کفاره چیست؟
7 - شخصی پس از چند سال متوجه می شود که غسلش باطل بوده روزه هایش چه حکمی دارد؟