فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

باقی ماند بر حیض و نفاس

1 - اگر زن قبل از اذان صبح از خون پاک شود:
الف: عمداً تا اذان غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نکند، روزه اش باطل است.
ب: برای غسل وقت ندارد:
در روزه رمضان و قضای آن، باید تیمم کند و روزه اش صحیح است.
در روزه واجب دیگر یا مستحب، گرچه روزه اش بدون تیمم صحیح است، ولی احتیاط مستحب است که تیمم هم بکند.
2 - اگر نزدیک اذان صبح پاک شود، و برای تیمم یا غسل وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است.
3 - اگر بعد از اذان بفهمد که قبل از اذان پاک شده روزه اش صحیح است.
4 - اگر بعد از اذان پاک شود، روزه اش باطل است.
5 - اگر در روز حیض یا نفاس ببیند، گرچه نزدیک مغرب باشد، روزه اش باطل است.
اگر مستحاضه غسلهای خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد روزه اش صحیح است(724).

حکم کلی

هیچکدام از مبطلات روزه اگر سهواً انجام شود روزه را باطل نمی کند.

کارهایی که بر روزه دار مکروه است

1 - انجام دادن هر کاری که سبب ضعف شود؛ مانند خون دادن.
2 - بوییدن گیاهان معطر (عطر زدن مکروه نیست).
3 - خیس کردن لباسی که بر تن دارد.
4 - مسواک کردن با چوب تر.
5 - کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن از دهان خون بیاید(725).