فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

باقی ماندن بر جنابت تا اذان صبح

اگر شخص جنب، تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر وظیفه او تیمم است، تیمم نکند، در برخی موارد روزه اش باطل می شود؛ اینک برخی از مسائل آن را می آوریم:
1 - اگر عمداً تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نکند:
در روزه رمضان روزه اش باطل است.
در قضای روزه روزه اش باطل است.
در بقیه روزه ها - روزه اش صحیح است(720).
2 - اگر جنب در روزه ماه رمضان غسل یا تیمم را فراموش کند و پس از یک یا چند روز یادش بیاید: - باید آن روزه ها را قضا کند(721).
3 - اگر روزه دار، در روز جنب شود، واجب نیست فوراً غسل کند و روزه اش صحیح است(722).
4 - اگر شخص جنب در شب ماه رمضان می داند برای غسل، قبل از اذان صبح بیدار نمی شود، نباید بخوابد و اگر بخوابد و بیدار نشود، روزه اش باطل است(723).

باقی ماند بر حیض و نفاس

1 - اگر زن قبل از اذان صبح از خون پاک شود:
الف: عمداً تا اذان غسل نکند یا اگر وظیفه اش تیمم است تیمم نکند، روزه اش باطل است.
ب: برای غسل وقت ندارد:
در روزه رمضان و قضای آن، باید تیمم کند و روزه اش صحیح است.
در روزه واجب دیگر یا مستحب، گرچه روزه اش بدون تیمم صحیح است، ولی احتیاط مستحب است که تیمم هم بکند.
2 - اگر نزدیک اذان صبح پاک شود، و برای تیمم یا غسل وقت نداشته باشد، روزه اش صحیح است.
3 - اگر بعد از اذان بفهمد که قبل از اذان پاک شده روزه اش صحیح است.
4 - اگر بعد از اذان پاک شود، روزه اش باطل است.
5 - اگر در روز حیض یا نفاس ببیند، گرچه نزدیک مغرب باشد، روزه اش باطل است.
اگر مستحاضه غسلهای خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد روزه اش صحیح است(724).

حکم کلی

هیچکدام از مبطلات روزه اگر سهواً انجام شود روزه را باطل نمی کند.