فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (40) مبطلات روزه

خوردن و آشامیدن

1 - اگر روزه دار عمداً چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل می شود هر چند خوردن و آشامیدن آن معمول نباشد؛ مانند خاک و نفت(706).
2 - اگر کسی عمداً چیزی را که لای دندانش مانده است فرو برد، روزه اش باطل می شود(707).
3 - فرو بردن آب دهان، روزه را باطل نمی کند، هر چند زیاد باشد(708).
4 - اگر روزه دار به سبب فراموشی (نمی داند روزه است) چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود(709).
5 - انسان نمی تواند، بخاطر ضعف، روزه را بخورد ولی اگر ضعف او به قدری است که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد(710).
6 - فرو بردن اخلاط سر و سینه، تا به فضای دهان نرسیده روزه را باطل نمی کند، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد(711).

تزریق آمپول

آمپول اگر به جای غذا نباشد تزریق آن روزه را باطل نمی کند، هر چند عضو را بی حس کند ولی احتیاط واجب آن است از آمپولی که به جای غذا به کار می رود پرهیز کند(712).