فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اقسام روزه (684)

1 - واجب.
2 - حرام.
3 - مستحب.
4 - مکروه.

روزه های واجب

روزه ماه مبارک رمضان.
روزه قضا.
روزه کفاره.
روزه استیجاری (685)
روزه روز سوم ایام اعتکاف (686)
روزه بدل قربانی حج (687)
روزه ای که به سبب نذر واجب شود.
روزه قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است(688).

روزه های حرام (689)

روزه عید فطر (روز اول ماه شوال).
روزه عید قربان (روز دهم ماه ذی حجه).
روزه نذر معصیت.
روزه ایام تشریق (11، 12 و 13 ذی الحجه) برای کسی که در منا است.
روزه سکوت(690).
روزه وصال(691).
روزه آخر شعبان به نیت اول رمضان.
روزه مستحبی فرزند که سبب اذیت و آزار پدر و مادر شود.
روزه مستحبی فرزند که پدر یا مادر او را از آن نهی کرده باشند (به احتیاط واجب).
روزه مستحبی زن که شوهرش او را از آن نهی کرده باشد (به احتیاط واجب)(692).